Obchodní podmínky

I.

Základní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a
  násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)
  (jméno a příjmení/název) Radka Dufková
  IČ: 86765680
  DIČ:CZ7754204524
  se sídlem:Jedov 45, Náměšť nad Oslavou 675 71
  kontaktní údaje:
  email info@zdravenkanamest.cz
  telefon 603176930
  www: zdravenkanamest.cz
  (dále jen „prodávající“)
 2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby,
  která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své
  podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na
  webové stránce dostupné na internetové adrese zdravenkanamest.cz (dále je „internetový
  obchod“).
 3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v
  kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
 4. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

II.

Informace o zboží a cenách

 1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny
  u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z
  přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze
  své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po
  dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání
  kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
 2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního
  charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
 3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním
  zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém
  obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 4. Případné slevy s kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající
  s kupujícím jinak.

III.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s
  uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí
  kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.
 2. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:
  prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě,
  vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.
 3. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.
 4. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do
  objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko objednat…….
  Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti
  objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího
  o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.
 5. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení
  objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je
  automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní
  podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím.
  Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na emailovou adresu kupujícího. / Neprodleně po
  obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou
  adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení se považuje se za uzavření smlouvy.
  Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena
  potvrzením objednávky prodávajícím na emailovou adresu kupujícího.
 6. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle
  kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za
  nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího
  o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních
  podmínkách.
 7. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud
  není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit
  objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo email prodávajícího uvedený v těchto obchodních
  podmínkách.
 8. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží
  v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat
  kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno
  automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající
  informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou
  adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a
  kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou
  adresu prodávajícího.

IV.
Zákaznický účet

 1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat
  do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání
  zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.
 2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a
  pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně
  povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou
  prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen
  zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu.
  Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský
  účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto
  obchodních podmínek.
 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s
  ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou
  údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

V.

Platební podmínky a dodání zboží

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující
  uhradit následujícími způsoby:
  bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího
  …115-4138360277/0100.., vedený u…Komerační banky..
  bezhotovostně platební kartou
  í
  dobírkou v hotovosti při předávní zboží,
  v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru v provozovně
  v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru výdejně zásilek Zásilkovna,Česká Pošta……
 2. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a
  dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní
  cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 3. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní
  platby je kupní cena splatná do …7. dnů od uzavření kupní smlouvy.
  4.
 4. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem
  připsání příslušné částky společně s variabi lním symbolem na bankovní účet prodávajícího
 5. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada
  kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.
 6. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu
 7. účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě
  technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin
 8. Zboží je kupujícímu dodáno:
  na adresu určenou kupujícím objednávce
  prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou kupující určil,
  osobním odběrem v provozovně prodávajícího Zdravěnka , Masarikovo nám. 517 Náměšť nad
  Oslavou 675 71
 9. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.
 10. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny
  v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy
  smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné
  náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 11. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v
  objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně
  kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v
  objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp.
  náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 12. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v
  případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu
  svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 13. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávakící je plátcem DPH Daňový
  doklad je přiložen k dodávanému zboží.
 14. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů
  na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu
  zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující
  povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

VI.

Odstoupení od smlouvy

 1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má
  právo od kupní smlouvy odstoupit.
 2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů
  ode dne převzetí zboží,
  ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo
  dodání několika částí
  ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka
  zboží.
 3. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
  poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před
  uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil
  kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
  o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli
  prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena
  závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,
  o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
  dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně
  smíseno s jiným zbožím,
  dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není
  možné vrátit,
  dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich
  původní obal,
  dodávce novin, periodik nebo časopisů,
  dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím
  výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající

před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od
smlouvy,
v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.

 1. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve
  lhůtě pro odstoupení od smlouvy.
 2. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy
  poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na emailovou nebo
  doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí
  kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.
 3. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od
  odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží
  prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou
  poštovní cestou.
 4. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od
  odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho
  přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným
  způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
 5. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí
  prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému
  způsobu dodání zboží.
 6. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky
  kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 7. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to
  možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn
  jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 8. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti
  zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží.
  Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v
  objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny
  peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to
  stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

VII.

Práva z vadného plnění

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá
  kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které
  prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na
  základě reklamy jimi prováděné,
  se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto
  druhu obvykle používá,
  zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo
  provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 2. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo
  vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního
  zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Toto ustanovení se nepoužije u zboží prodávaného
  za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho
  obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení,
  kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 3. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:
  výměnu za nové zboží,
  opravu zboží,
  přiměřenou slevu z kupní ceny,
  odstoupit od smlouvy.
 4. Kupující má právo odstoupit od smlouvy,
  pokud má zboží podstatnou vadu,
  pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,
  při větším počtu vad zboží.
 5. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace
  možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat
  písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob

vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace,
včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění
zamítnutí reklamace.

 1. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do
  tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby
  potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena
  bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s
  kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení
  smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se
  považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění)
  prodávajícímu.
 2. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.
 3. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc
  má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 4. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů
  vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit
  ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.
 5. Volbu způsobu reklamace má kupující.
 6. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, §
  2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně
  spotřebitele.
  12.

VIII.
Doručování

 1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím
  elektronické pošty.
 2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenu v těchto
  obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu
  uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.
  IX.

Mimosoudní řešení sporů

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní
  inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa:
  https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese
  http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a
  kupujícím z kupní smlouvy.
 2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2,
  internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení
  Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení
  spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES
  (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou
  kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce
  vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o
  ochraně spotřebitele.

X.

Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud
  vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se
  řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně
  závazných právních předpisů.
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení §
  1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně
  rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží
  prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich
  část bez souhlasu prodávajícího.
 4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do
  internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při

využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho
provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit
neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící
internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým
způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

 1. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského
  zákoníku.
 2. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě
  a není přístupná.
 3. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou
  dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 4. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.
  Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.9.2019